MySQL server installeren onder Windows met een no_install.zip

Carl on mei 5th 2014 | Tags: , , ,

Pak het archief uit op de gewenste locatie. U kunt de server in een shell starten met het volgende commando:
shell> {DISK:\PAD NAAR MySQL SERVER DIRECTORIE NAAM}\bin\mysqld
Stop de server in een andere shell met:
shell> {DISK:\PAD NAAR MySQL SERVER DIRECTORIE NAAM}\bin\mysqladmin -u root shutdown

Als u de data directorie van MySQL in een andere directorie – en eventueel op een andere schijf – dan de standaard locatie wilt plaatsen, kan dat door de volledige ‘data’ directorie daarheen te verplaatsen. In dat geval moet MySQL geinstrueerd worden waar de gegevensbestanden/databases zich bevinden met behulp van een optie-bestand (my.ini or my.cnf). De server wordt dan gestart met:
shell> {DISK:\LOCATIE[\..\..]\MySQL SERVER DIRECTORIE NAAM}\bin\mysqld --defaults-extra-file={DISK:\PAD NAAR}\[my.ini or my.cnf]
Stop de server als boven aangegeven.

Vaak voorkomende problemen

Maakt u gebruik van InnoDB en u krijgt onderstaande foutmelding, dan kunt u dat eenvoudig verhelpen door ibdata1, ibdata2, and the ib_logfile* bestanden te verwijderen uit de data directorie. Bij herstarten van de MySQL server worden de verwijderde bestanden opnieuw gegenereerd.

InnoDB: Error: log file .\ib_logfile0 is of different size 0 10485760 bytes
InnoDB: than specified in the .cnf file 0 25165824 bytes!
120112 5:16:30 [ERROR] Default storage engine (InnoDB) is not available
120112 5:16:30 [ERROR] Aborting

Als onderstaande foutmelding in het log verschijnt:

140430 22:27:43 [ERROR] [PATH TO......]\bin\mysqld: unknown variable mysql-data-dir=[DIRECTORY TO SPECIFIED DATA DIR]

staat een oude parameter naam in het optiebestand. Vervang ‘mysql-data-dir’ met ‘datadir’ in my.ini/.cnf en herstart de server

Serverinstellingen

De gecompileerde standaard serverinstelling op te vragen kan met onderstaand commando:mysqld --verbose --helpEen overzicht van alle mogelijke server parameters, ga naar: Tuning Server Parameters. De pagina geeft de nodige hulp voor het optimaliseren van de serverinstellingen.

Optiebestand

Voor meer informatie ga naar: Using Option Files

MySQL server starten als een windows service

Gebruik hiervoor een shell/PowerShell met administrator rechten
Voordat u MySQL start als een windows server, zorg ervoor dat deze niet meer actief is. Beeindig MySQL server met onderstaand commando:
shell> {DISK:\PAD NAAR MySQL SERVER DIRECTORIE NAAM}\bin\mysqladmin -u root shutdown

De MySQL server als een service installeren
Voor standaard installatie gebruik het commando:
shell> {DISK:\PAD NAAR MySQL SERVER DIRECTORIE NAAM}\bin\mysqld --install
bij gebruik van een optiebestand:
shell> {DISK:\PAD NAAR MySQL SERVER DIRECTORIE NAAM}\bin\mysqld --install MySQL --defaults-file={DISK:\PAD NAAR OPTIEBESTAND}
Om de dienst handmatig te laten starten vervang –install met –install-manual

De service verwijderen

Om de MySQL server die geinstalleerd is als een service te verwijderen, stop de service als deze actief is met het volgende commando: “NET STOP MySQL”. Gebruik vervolgens de –remove optie om de service te verwijderen:
shell> {DISK:\PAD NAAR MySQL SERVER DIRECTORIE NAAM}\bin\mysqld --remove

Filed under MySQL | Reacties uitgeschakeld

Setting up MySQL server on Windows from a no_install.zip

Carl on mei 1st 2014 | Tags: , , ,

Extract the archive to your prefered location. Start the server with:
shell> {DRIVE:\PATH TO MySQL SERVER DIRECTORY NAME}\bin\mysqld
Stop the server with:
shell> {DRIVE:\PATH TO MySQL SERVER DIRECTORY NAME}\bin\mysqladmin -u root shutdown

If you want to have MySQL’s data directory in a different location or on another disk, move the directory there. If doing so, you’ll need to use an option file (my.ini or my.cnf), and start the server with:
shell> {DRIVE:\LOCATION[\..\..]\MySQL SERVER DIRECTORY NAME}\bin\mysqld --defaults-extra-file={DRIVE:\PATH TO}\[my.ini or my.cnf]
Stopping server as mentioned above.

Common problems

If you’re using InnoDB and you get an error on startup like below, you can fix it easily by removing the ibdata1, ibdata2, and the ib_logfile* files from the data directory. After restarting you’ll see newly generated files in mysql’s data directory.

InnoDB: Error: log file .\ib_logfile0 is of different size 0 10485760 bytes
InnoDB: than specified in the .cnf file 0 25165824 bytes!
120112 5:16:30 [ERROR] Default storage engine (InnoDB) is not available
120112 5:16:30 [ERROR] Aborting

If you get an error like:

140430 22:27:43 [ERROR] [PATH TO......]\bin\mysqld: unknown variable mysql-data-dir=[DIRECTORY TO SPECIFIED DATA DIR]

You are using an old server parameter name. Replace ‘mysql-data-dir’ with ‘datadir’ in your my.ini/.cnf and start your server again

Server Settings

To see the values that a server will use based on its compiled-in defaults and any option files that it reads, use this command:
mysqld --verbose --help
To get an overview of all server parameters, go to: Tuning Server Parameters. The page will be helpfull with optimizing your server settings.

Option file

Have a look at this page: Using Option Files

Starting MySQL as a service

Before installing MySQL as a Windows service, you should first stop the current server if it is running by using the following command:
shell>{DRIVE:\PATH TO MySQL SERVER DIRECTORY NAME}\bin\mysqladmin -u root shutdown

Install the MySQL server as a service
To do so use this command:
shell>{DRIVE:\PATH TO MySQL SERVER DIRECTORY NAME}\bin\mysqld --install
or if you are using an option file:
shell> {DRIVE:\PATH TO MySQL SERVER DIRECTORY NAME}\bin\mysqld --install MySQL --defaults-file={DRIVE:\PATH TO OPTIONS FILE}
To start the service manual replace --install with --install-manual

Remove service

To remove a server that is installed as a service, first stop it if it is running by executing NET STOP MySQL. Then use the –remove option to remove it:
shell> {DRIVE:\PATH TO MySQL SERVER DIRECTORY NAME}\bin\mysqld --remove

Filed under MySQL @en | Reacties uitgeschakeld

REST

Carl on mrt 25th 2013 | Tags: , ,

Sometimes a client wants to use/make use of a RESTfull service. If you do not have a lot of experience with that, you might visit the following site to inmprove your knowledge on it:

Tutorial

Filed under Programming | Reacties uitgeschakeld

REST

Carl on mrt 25th 2013 | Tags: , ,

Soms wil een opdrachtgever gebruik (laten) maken van een RESTfull service. Als je daar nog niet zo goed bekend mee bent dan is dit een aardige site om wat aan kennis op te doen, c.q. kennis uit te breiden

Tutorial

Filed under Programmeren | Reacties uitgeschakeld

Install PHPUnit on WAMP

Carl on jun 10th 2012 | Tags:

Before you can install PHPUnit you need to have installed PEAR. If that is not the case , you can do the following:

 • Go to wamp-directory, b.v. :
  C:\>cd wamp\bin\php\php5.3.0
 • To install PEAR, execute the following command:
  C:\wamp\bin\php\php5.3.0>go-pear.bat
  You will be asked several questions which you can leave to the default value.
 • The next thing you will need to do is register PEAR environmental variables in the registry. Therefore you can execute C:\wamp\bin\php\php5.3.0>PEAR_ENV.reg (Perhaps not a bad idea to backup your current registry!). Now you can call PEAR everywhere on the command line
 • If you cannot call PEAR on the command line, you will need to add the PEAR directory to the Windows environmental ‘Path’ variable. You can find that one in: System Properties -> Advanced-> Environment Variables. Select the ‘Path’ variable, click on ‘Edit’ , and add to the end of the line a ‘;’ and the path to the PEAR directory which in my case is: C:\wamp\bin\php\php5.3.0

Install PHPUnit

 • Register the PHPUnit channel in pear C:\wamp\bin\php\php5.3.0>pear channel-discover pear.phpunit.de
 • Install PHPUnit C:\wamp\bin\php\php5.3.0>pear install phpunit/PHPUnit
  of php5.3.0>pear install –alldeps phpunit/PHPUnit

If you get a warning your PEAR verzion is not high enough, you can upgrade your PEAR version:
...php5.3.0>pear upgrade pear

Filed under Miscellaneous @en,PHP @en | Reacties uitgeschakeld

Set JAVA_HOME on *nix

Carl on jun 8th 2012 | Tags: , , ,

If you have installed java (JRE/SDK), and you need for certain programs the system variable JAVA_HOME, you can initialyse it yourself.
Go to you home directory. Find your java install directory: which java
Edit .bashrc/.bash_profile (depends on your *nix flavour) and add:
export JAVA_HOME=[value from which java]
run:
source .bashrc/.bash_profile

READY!!!

You can check it with echo $JAVA_HOME

Filed under Linux @en | Reacties uitgeschakeld

JAVA_HOME instellen *nix

Carl on jun 8th 2012 | Tags: , , ,

Als u Java (JRE of SDK) hebt geïnstalleerd en voor bepaalde programmas de JAVA_HOME variabele nodig hebt, wil deze systeem variabele niet altijd geinitïaliseerd zijn. Gelukkig is dat redelijk eenvoudig te verhelpen.

U gaat naar uw home-directory cd ~. Vraagt uit waar java is: which java en opent .bashrc of .bash_profile (afhankelijk van uw *nix smaak) met uw favoriete editor. In het bestand voegt u de volgende regel toe:
export JAVA_HOME=[het resultaat van which java]
Vervolgens ververst u uw sessie met:
source .bashrc
of
source .bash_profile

Controle met:
echo $JAVA_HOME

Filed under Linux | Reacties uitgeschakeld

Windows – Disable Getting started/Welcome screen

Carl on jun 7th 2012 | Tags: ,

1. Start > Run
2. Type in ‘regedit’ and press enter
3. Go down the tree HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Run
4. One of the entries on the right is called ‘Welcome Center’. Delete it, and restart!

Filed under Miscellaneous @en | Reacties uitgeschakeld

Windows – uitschakelen Welkomscherm

Carl on jun 7th 2012 | Tags: ,

1. Start > Run
2. Type ‘regedit’ en druk op enter
3. Ga naar: HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Run
4. Een van de waarden rechts is: ‘Welcome Center’. Verwijder de instelling en herstart

Filed under Divers | Reacties uitgeschakeld

PHPUnit installeren op WAMP

Carl on jun 4th 2012 | Tags:

Voordat u PHPUnit kunt installeren, moet PEAR geïnstalleerd zijn. Als dat nog niet het geval is, kan dat door de volgende stappen uit te voeren:

 • Ga naar wamp-directory, b.v. :
  C:\>cd wamp\bin\php\php5.3.0
 • Om PEAR te installeren voert u het volgende commando uit:
  C:\wamp\bin\php\php5.3.0>go-pear.bat
 • Dit geeft een aantal vragen, waarvan u de standaard instellingen kunt accepteren.
 • Vervolgens stelt u de omgevingsvariabelen in voor PEAR. Daarvoor voert u C:\wamp\bin\php\php5.3.0>PEAR_ENV.reg uit. Hiermee worden een aantal waarden in de Registry geplaatst (Voordat u het uitvoert wellicht handig een backup te maken van de registry met regedit). Als die variabelen zijn ingesteld, kunt u overal op de command-line PEAR aanroepen.
  Als u PEAR niet van de command-line kunt aanroepen, moet u handmatig de directory aan de lijst met Omgevingsvariabelen toevoegen, deze vindt u in System Properties -> Advanced-> Environment Variables, vervolgens de directory C:\wamp\bin\php\php5.3.0 aan de PATH variable toevoegen.

PHPUnit installeren

 • Het kanaal van PHPUnit in pear registreren C:\wamp\bin\php\php5.3.0>pear channel-discover pear.phpunit.de
 • Vervolgens PHPUnit installeren C:\wamp\bin\php\php5.3.0>pear install phpunit/PHPUnit
  of php5.3.0>pear install --alldeps phpunit/PHPUnit

Als u een verkeerde versie (te laag) van PEAR op uw systeem hebt kunt u PEAR upgraden
...php5.3.0>pear upgrade pear

Filed under PHP | Reacties uitgeschakeld

Older Posts »